Home

NUNU

10 Jan 2018

Jenkins构建时间Poll Scm的设置(常用设置)

每15分钟构建一次:H/15 * * * * 或*/5 * * * *

每天8点构建一次:0 8 * * *

每天8点~17点,两小时构建一次:0 8-17/2 * * *

周一到周五,8点~17点,两小时构建一次:0 8-17/2 * * 1-5

每月1号、15号各构建一次,除12月:H H 1,15 1-11 *

*/5 * * * * (每5分钟检查一次源码变化)

0 2 * * * (每天2:00 必须build一次源码)


业精于勤,荒于嬉; 行成于思,毁于随。
pnunu at 18:00

Flag Counter